Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Hout- en Bouwmaterialenhandel Veneman B.V

_
ALGEMEEN

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper Hout- en Bouwmaterialenhandel Veneman B.V., statutair gevestigd te Bergentheim, kantoorhoudende Te Geerdijk aan Noorderweg 64, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle, onder nummer 75182513.

Koper: de wederpartij met wie Verkoper een overeenkomst aangaat, respectievelijk wenst aan te gaan, dan wel aan wie Verkoper een offerte uitbrengt, alsmede diens rechtsopvolger(s).

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Verkoper en overeenkomsten tussen Verkoper aan Koper, en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2. Wijzigingen in de overeenkomst tussen Verkoper en Koper en aanvullingen op en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, waaronder mede de inkoopvoorwaarden van Koper worden verstaan, maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper en binden derhalve Verkoper niet, tenzij Verkoper deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

_
AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook door Verkoper gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Bevat een aanbieding van Verkoper de mededeling dat het aanbod vrijblijvend wordt gedaan en wordt dit aanbod door Koper aanvaard, dan heeft Verkoper het recht dit aanbod te herroepen binnen 2 dagen na kennisneming van de aanvaarding door Koper.

Overeenkomst:

3. De overeenkomst tussen Verkoper en Koper komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronisch weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) order en aanvaarding van deze order door Verkoper middels een aan Koper gerichte schriftelijke bevestiging van de order.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit de door Verkoper in te winnen informatie genoegzaam blijkt van de kredietwaardigheid van Koper voor geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Verkoper behoudt zich het recht voor om minimumhoeveelheden van door hem te leveren zaken te bepalen.

Bevestiging:

6. De tekst van de door Verkoper aan Koper te richten schriftelijke bevestiging van de order is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper, tenzij Koper binnen drie dagen na dagtekening van de bevestiging de juistheid van de inhoud ervan betwist.

7. De schriftelijke bevestiging door Verkoper vermeldt naast de namen van partijen in ieder geval de naam of het merk van de buitenlandse aflader, het verschepingsland, de kwaliteitsklasse(n), de maatspecificatie(s), de hoeveelheden per maat van het te leveren hout in m3, de prijs, de leverings- en betalingscondities en de plaats(en) en tijd(en) van levering.

Hoofdelijkheid:

8. In het geval Verkoper met twee of meer Kopers een overeenkomst sluit, is ieder dezer Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verbintenissen die voor Kopers uit de overeenkomst met Verkoper voortvloeien.

_
PRIJZEN EN TARIEVEN

9. Verkoop en levering van zaken door Verkoper geschieden tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst door Verkoper gehanteerde prijzen en tarieven.

10. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en Koper anders is overeengekomen, zijn alle door Verkoper gehanteerde prijzen en tarieven exclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport en overige kosten.

11. Verkoper draagt zorg voor aanmelding ten invoer van de zaken, alsmede voor betaling van de in verband daarmee verschuldigde rechten, belastingen en heffingen.

12. Behoudens wettelijk verbod worden aan Koper doorberekend alle door de overheid opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten op de zaken of op het transport daarvan.

_
LEVERING, RISICO EN VERZEKERING

Levering

13. Verkoper zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order van Koper en bevestiging de zaken afleveren of aan Koper ter beschikking stellen mits de bestelde zaken voorradig zijn.

14. Indien levering of terbeschikkingstelling van de bestelde zaken niet uit voorraad kan plaatsvinden, zal Verkoper zo spoedig mogelijk na ontvangst van de order van Koper en bevestiging aan Koper de verwachte datum van levering of terbeschikkingstelling meedelen.

15. Verkoper is gerechtigd van de totale hoeveelheid van de door Koper bestelde zaken ten hoogste twintig procent meer of minder te leveren.

16. Het is Verkoper toegestaan verkochte zaken in delen te leveren. In dat geval is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk aan Koper in rekening te brengen.

Leveringstermijn:

17. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Verkoper en Koper

18. De leveringstermijn geldt steeds onder voorbehoud van een ongestoorde arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door toeleveranciers van Verkoper.

19. Verkoper is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens Koper, waaronder de verplichting tot levering, op te schorten zolang Koper niet aan al zijn (betalings)-verplichtingen uit hoofde van enige met Verkoper bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Koper alsnog zijn verplichtingen jegens Verkoper volledig is nagekomen.

Wijze van levering:

20. Levering kan op de volgende wijzen geschieden:

a. Op overboord-condities: indien levering overboord haven van aanvoer overeengekomen is, geschieden de levering en afname op het moment waarop de te leveren zaken op de losplaats de railing van het zeeschip passeren;

b. Op of in vervoermiddel: levering op of in het in het vervoermiddel geschied op de overeengekomen plaats. Tenzij anders overeengekomen is Koper verplicht zorg te dragen voor tijdige gereedstelling van het vervoermiddel.;

c. Uit Verkopers opslagplaats: levering geschiedt op de opslagplaats van Verkoper. Koper dient de verkochte partij binnen vijf werkdagen na verkoop af te nemen, bij gebreke waarvan Verkoper gerechtigd is aan Koper huur voor de gebruikte ruimte en de kosten van het afdekken in rekening te brengen;

d. Franco Kopers opslagplaats: levering geschiedt op de opslagplaats die door Koper is aangewezen. Verkoper zal de kosten dragen van het vervoer tot deze plaats. De expediteur zal de zaken niet verder hoeven te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Koper is gehouden de zaken aldaar in ontvangst te nemen en zo snel mogelijk te lossen. Mocht Koper hiermee in gebreke blijven, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening. Lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden in overleg tussen Koper en de expediteur. Ingeval Verkoper voor het vervoer zorg mocht dragen, dan en Koper niet zelf een bepaalde vervoersgelegenheid heeft aangewezen, dan kiest Verkoper de vervoergelegenheid naar zijn beste weten, echter zonder enige aansprakelijkheid zijnerzijds voor deze keuze te aanvaarden;

e. Per wagon of vrachtauto rechtstreeks uit het buitenland: levering heeft plaats ten tijde van aankomst van het vervoermiddel op de overeengekomen plaats. Koper zal vervolgens, voor eigen kosten en verantwoordelijkheid, voor de lossing van het vervoermiddel zorg dragen en is voorts verantwoordelijk voor het nakomen van de voor de lossing overeengekomen of gebruikelijke losbepalingen. De vervoerskosten tot de plaats van levering komen voor rekening van Verkoper.

21. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, geschiedt levering vrij op auto geladen.

22. In het geval Verkoper voor transport zorg draagt, strekt dit transport in geen geval verder dan tot de plaats het meest nabij de bestemmingsplaats gelegen, die met het door Verkoper aangewende transportmiddel zonder bezwaren op eigen kracht kan worden bereikt.

Risico

23. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, gaat het risico ten aanzien van de zaken die door Verkoper worden geleverd over op Koper op het moment van levering aan Koper of aan een door Koper gebruikte hulppersoon, ook als het eigendom eerst op een later moment op Koper overgaat.

Verzekering

24. Tot de plaats van levering in Nederland reizen de zaken voor rekening en risico van Verkoper. Verkoper draagt op diens kosten zorg voor verzekering van de risico’s, verbonden aan het transport tot de plaats van levering.

_
AFNAME VERPLICHTING

25. Koper is verplicht de voor het leveren van zaken door Verkoper noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van de bestelde zaken, indien en voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

26. Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien bestelde goederen aan Koper ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering onmogelijk is gebleken. Koper geraakt daardoor zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim.

_
RECLAME

27. Koper dient de door of vanwege Verkoper geleverde zaken terstond bij aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, conditie en maatspecificatie.

28. Alle reclames van Koper over het geleverde dienen schriftelijk en gespecificeerd bij Verkoper te worden ingediend binnen 7 dagen na levering. De partij waarop de reclame van toepassing is, mag niet worden aangebroken en dient ter beschikking van Verkoper te worden gehouden. Koper is verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek te verlenen.

29. Indien Koper binnen deze termijn van 7 dagen na levering geen schriftelijke reclame heeft ingediend, geldt dat het door Verkoper geleverde door Koper is goedgekeurd en dat het geleverde beantwoord aan de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

30. Een reclame ontheft Koper niet van zijn verplichting om het geleverde geheel en onverkort en zonder enig recht op opschorting of verrekening te betalen.

31. Tenzij anders is overeengekomen, is Koper uitsluitend gerechtigd zaken aan Verkoper retour te zenden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper en onder door Verkoper te bepalen voorwaarden. Ontbreekt eerder bedoelde toestemming, dan geraakt Koper daardoor bij retourzending zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim en zijn alle risico’s van en kosten verbonden aan transport en opslag voor rekening van Koper.

_
FACTURERING EN BETALING

32. Facturering geschiedt door Verkoper niet eerder dan na het laden bij de producent, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

33. Betaling door Koper dient te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum op een door Verkoper aangewezen bank en/of girorekening, zonder enige korting of verrekening, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

34. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder nadere sommatie of nadere ingebrekestelling in verzuim. Koper is in dat geval aan Verkoper een rente verschuldigd over de openstaande bedragen gelijk aan de geldende (Europese) wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Verkoper is dan tevens gerechtigd toekomstige leveringen op te schorten of alvorens tot levering van zaken over te gaan, van Koper te verlangen dat hij ten genoege van Verkoper zekerheid stelt voor nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper.

35. Door Verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de invordering van door Koper verschuldigde bedragen of van rechtsuitoefening anderszins komen volledig voor rekening van Koper.

36. In geval van niet of niet-tijdige betaling door Koper, dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Koper rustende verplichting is Verkoper gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijke te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van Verkoper om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Koper te vorderen.

_
AANSPRAKELIJKHEID

37. Overschrijding van leveringstermijnen, zoals beschreven in deze voorwaarden, geeft Koper niet het recht op enige schadevergoeding, hoe ook genaamd, noch het recht om de overeenkomst met Verkoper te ontbinden.

38. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade die niet als direct schade kan worden aangemerkt.

_
OVERMACHT

39. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Verkoper geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor zijn risico in geval van verzuim en/oftekortkoming door of bij zijn leveranciers, onderaannemers en/of vervoerders, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, en alle andere omstandigheden van dien aard dat gebondenheid van Verkoper niet meer kan worden gevergd.

40. Overmacht schorst de leverings- en overige verplichtingen van Verkoper. In het geval de overmacht langer dan 1 maand duurt, hebben zowel Verkoper, als Koper het recht de overeenkomst voor het niet-uitgevoerde gedeelte schriftelijk te ontbinden zonder tot enige vorm van schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

41. Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde en het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

_
ANNULERING EN ONTBINDING

42. Indien een order binnen 30 dagen voor afleveringsdatum, om welke reden dan ook, door Koper wordt geannuleerd, is Verkoper gerechtigd aan Koper bovenop de inmiddels gemaakte kosten, de kosten van ingeschakelde derden daaronder begrepen, tevens een annuleringsvergoeding in rekening te brengen gelijk aan 30% van het oorspronkelijk aan Koper te factureren bedrag, alles onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

43. Verkoper heeft het recht de overeenkomst met Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring indien:

a. koper ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

b. aan Koper voorlopige surseance van betaling wordt verleend of Koper in staat van faillissement wordt verklaard;

c. ten laste van Koper beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan drie maanden wordt gehandhaafd;

d. Koper zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Verkoper ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

44. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Koper aan Verkoper verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

45. Verkoper is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Koper nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.

_
EIGENDOMSVOORBEHOUD

46. Alle door Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen op Koper met inbegrip van de vordering tot betaling van rente en kosten uit welke hoofde dan ook.

47. Koper is verplicht de in dit artikel bedoelde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Verkoper te bewaren.

48. De door Verkoper geleverde zaken mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door Koper worden doorverkocht c.q. verwerkt.

49. Koper is verplicht de in dit artikel bedoelde zaken afdoende te verzekeren en in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is Koper niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in dit artikel, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen terzake van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde zaken treden in de plaats van de betrokken zaken.

_
OVERIGE BEPALINGEN

Nederlands recht

50. Op elke door Verkoper met Koper gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).

Bevoegde rechter

51. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door Verkoper met Koper gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Verkoper, tenzij Verkoper kiest voor de woon- of vestigingsplaats van Koper.

Uitleg

52. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de “Incoterms”, zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (ICC) van toepassing in de laatst gepubliceerde versie.

Domicilie

53. Alle kennisgevingen in het kader van de naleving van de tussen Verkoper en Koper gesloten overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden, zullen worden geacht behoorlijk te zijn gedaan, indien deze zijn verzonden per aangetekende post met bericht van ontvangst of telefax aan de partij voor wie deze zijn bestemd naar het adres waar deze blijkens de inschrijving in het Handelsregister is gevestigd, dan wel haar laatst bekende adres.

Product Enquiry